Algemene Leden Vergadering 23 oktober 2021

’s Gravenzande 23-10-2021

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 23 Oktober 2021.
Aanwezig 56 leden .

1] De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom , hopelijk zonder Corona perikelen in de toekomst !
Gelukkig zijn we gevaccineerd,niet gevaccineerde zijn niet welkom !
Joke en Margo speciaal welkom,deze zorgen voor de koffie etc.
De voorzitter stelt het bestuur voor.
Met Sietze gaat het wat minder, verblijft in verzorgingshuis in Maassluis , misschien een idee om Sietze een kaartje te sturen . Adres Verzorgingshuis DrieMaasHave Stadsmolen 101 3146CT Maassluis t.a.v. Sietze Kuipers .

De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor de overleden Leden !

Ook alle vrijwilligers bedankt,zeker voor de extra inspanningen i.v.m.
Corona .

2] Notulen vorige vergadering ALV 2019 zijn goedgekeurd .

3] De penningmeester heeft het Financieel verslag uitgedeeld 2019 en 2020, duidelijk , resultaat valt erg mee . Gerard bedankt .

4] De kascommissie,keurt het verslag goed .Kascommissie bedankt hiervoor. Tevens wordt de nieuwe kascommissie voorgesteld –Loek Barendse en Kees Duijvestijn.

5] Uitslagen clubkampioenschappen komen op de site , Floor is verhinderd.

6] Bestuursmededelingen,voorstel contributie verhoging voor de A leden die 2x per week spelen , hier is wat onduidelijkheid over , de voorzitter en Walter maken dit helder .
Wijziging statuten , Walter vertelt nog even wat de wijzigingen inhouden !
Bij onverhoopt beeindiging van de vereniging , wordt het overgebleven saldo naar een Westlands goed doel overgemaakt .
Bestuurswisseling ,
Afscheid Leo Vollebregt , Super bedankt voor het organiseren van alle toernooien etc. Ook bedankt voor de bridge toernooien.
Buiten biljart , robotmaaier , beplanting dit alles heeft Leo altijd Super verzorgd.
De voorzitter vraagt Leo te gaan staan en overhandigd de oorkonde met vermelding dat Leo Erelid van onze vereniging is.
Groot applaus volgt.
Margo overhandigd bos bloemen aan Leo Vollebregt !
Leo van Paassen volgt Leo op , de leden stemmen hierbij in.

De voorzitter vraagt Jeanne Lansbergen naar voren te komen , Jeanne bedankt voor 15 jaar verzorgen van de bar voorraad en bar medewerkers .
Groot applaus volgt , ook Jeanne wordt Ere lid van onze vereniging .
Margo overhandigd de oorkonde en de bloemen aan Jeanne– applaus volgt.
Andre van Kester volgt Jeanne op , de leden stemmen hierbij in .

De voorzitter vraagt Gerard Vijverberg te gaan staan , Gerard bedankt voor alle jaren Penningmeesterschap , en hoopt dat Gerard dit nog vele jaren blijft doen .
Ook Gerard is hierbij Erelid van onze vereniging.
Groot applaus volgt , de oorkonde en bloemen worden overhandigd.

7] Rondvraag,
Loek Barendse vraagt of er iets gedaan kan worden aan het klimaat , soms te warm en soms te koud !
Bas Knoll geeft hier duidelijk uitleg over , er wordt zeker voor een oplossing gezorgd .

Piet van rest vraagt of er nog ruimte over is voor tafelhuur , Walter meld dat er op bepaalde tijden nog ruimte is .
Ook wordt er gevraagd of het mogelijk is om handgrepen bij de toilet te maken , dit wordt geregeld .

Kees van de Maarel vindt het geluid slecht , kan het moeilijk verstaan , ook hier wordt aandacht aan besteed.
Piet Barendse vind dat er teveel lage tonen in het geluid zitten , ook hier wordt naar gekeken .

Sluiting ,
De voorzitter bedankt de Leden voor hun aanwezigheid , en wenst allen een prettig snerttoernooi !

De Secretaris,

Aad van Veen.